Foto Martin Smolík
Spolek BUDOUCNOST z.s.
Chceme přispět k lepší budoucnosti Žďáru nad Sázavou a jeho životního prostředí. 

Aktuality (Home)
Výzva občanům
Výzva vedení Města
O nás
Řešení od vedení Města
Územní plán Města
Stanoviska
"Na pravou míru"
Anketa pro vás
Články a dokumenty
Vaše názory a otázky
Kontakt na nás

webmaster

..
Aktuální informace, novinky na stránkách, aktivity
.
Aktuální informace (od roku 2016)
K Návrhu územního plánu města Žďáru nad Sázavou podal spolek dne 23.2.2016, jako zástupce veřejnosti, námitku; dále potom k tomuto návrhu současně i připomínku.

.
Aktivity (od roku 2016)

.
Aktivity ve správních řízeních (od roku 2016)

.
Od 30.7.2015 je původní "Občanské sdružení Budoucnost" na základě Občanského zákona zaregistrováno jako spolek s názvem Budoucnost z.s.

.
Aktuální informace (do roku 2015)

Občanské sdružení Budoucnost se od roku 2011 znovu zapojilo do procesu přípravy nového územního plánu, o jehož pořízení rozhodlo zastupitelstvo města dne 23.9.2010.
12.7.2011 podalo OS připomínku k Návrhu zadání územního plánu města Žďáru nad Sázavou, ve které napadalo nekonkrétnost zadání v oblasti dopravního řešení. Tato připomínka však za strany města zůstala bez odezvy.
K Návrhu územního plánu města Žďáru nad Sázavou podalo OS dne 30.9.2013, jako zástupce veřejnosti, námitku vycházející z věcně shodné připomínky, kterou podepsalo 702 (!) občanů Žďáru nad Sázavou.
OS podalo k Návrhu územního plánu města Žďáru nad Sázavou 23.9.2013 také vlastní připomínku.
OS považuje veřejné projednání návrhu územního plánu v září 2013 a v říjnu 2014, na kterých zaznívaly ze strany zástupců města i projektantů zjevné rozpory mezi jejich slovy a návrhem územního plánu, za velmi neprofesionálně vedené, pouze za účelem splnění zákonné povinnosti pořizovatele územního plánu.
..
Občanské sdružení kontaktovalo dne 30.12.2010 Odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou ve věci kácení dřevin v lokalitě naučné stezky Klafar.
..
Občanské sdružení podalo dne 3.6.2010 připomínku k návrhu změny č.3 územního plánu města Žďáru nad Sázavou, na kterou obdrželo dne 28.6.2010 odpověď.
.
Ve Žďárském deníku byl zveřejněn článek k problematice počtu obyvatel města a také obchvatu, čtěte více
.
Výzva zastupitelům města Žďár nad Sázavou před schvalováním rozpočtu na rok 2010, čtěte více
.
Komentář k rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum Sallerova výstavba  – účelová komunikace“, čtěte více
.
Závěry - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Místní komunikace Klafar II - ul. Dolní, Žďár nad Sázavou", čtěte více
.
Otevřený dopis zastupitelům města Žďár nad Sázavou, čtěte více
.
Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Žďáru nad Sázavou, odboru stavebního: Územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum Saller“ č.j: SÚ/407/08/Vá-12-Rozh, směřující proti celé výrokové části rozhodnutí ve věci, čtěte více
.
Aktivity (do roku 2015)
.
V nezávislých novinách Mlejn byl zveřejněn další článek OS Budoucnost k problematice obchvatu, čtěte více
.
V novinách Žďárský deník byl zveřejněn článek OS Budoucnost k problematice obchvatu, čtěte více
.
OS Budoucnost zveřejnilo propočet změn intenzit dopravy jako zdůvodnění proč vybudovat obchvat, čtěte více
.
OS Budoucnost předalo připomínky k dalším aktuálním tématům:

 • Připomínky ke Strategickému plánu Města:
  • Máme za to, že strategie města by měla zahrnovat výhled nejméně na 10 let, protože u většiny důležitých částí se jedná o dlouhodobé, pokud ne trvalé, záležitosti. Totéž platí o Akčním plánu, kde se jeví 3 leté období jako krátké z důvodu návaznosti a sounáležitosti jednotlivých záměrů. Výhled by měl zahrnovat období alespoň 5 let do budoucnosti, čtěte více
 • Připomínky k Technická studii (TST) „Část městského okruhu ul.Wonkova – ul.Novoměstská“ Č.j.:RUP/525/07/Im:
  • - Koncepce dopravy územního plánu, která určuje budoucí vývoj dopravy ve městě, nepředpokládá budování (a funkci) městského okruhu. Územní plán není neměnnou záležitostí, ale záměr vybudovat městský okruh v kategorii sběrné komunikace je velice závažnou změnou, která by musela být řádně projednanou změnou koncepce dopravy územního plánu podle Stavebního zákona. Přitom se v tomto konkrétním případě nejedná, ve smyslu ČSN 73 6100, o městský okruh, ale o průtah vedený sídelním útvarem a ve svém důsledku o průtah silnice I. třídy I/37 (!!), jak je zřejmé z návrhového stavu na výkrese B.10, čtěte více
 • Připomínky k Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města
  • Změna trasy městského komunikačního okruhu mezi obytnými soubory U průmyslové školy  (Žďár 4) a Pod Vodojemem (Žďár 7), propojující ulici Novoměstskou a Wonkovu dle varianty D dle „Posouzení městského okruhu mezi sídlišti Žďár nad Sáz.4 a Žďár n.Sáz.7“., čtěte více
  OS Budoucnost přispělo svou iniciativou k zahájení prací na přípravě obchvatu Žďáru nad Sázavou. Odbor rozvoje Města zadal výškové zaměření obchvatu … čtěte více
  .
  Aktivity ve správních řízeních (do roku 2015)
  .
  "Místní komunikace Klafar II - ul. Dolní, Žďár nad Sázavou"
  Začíná povolování stavby částí „Městského okruhu“, pro občany Žďáru nad Sázavou katastrofálního záměru, přičemž Město i Městský úřad postupuje v rozporu se Zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí:
 • Zjišťovací řízení záměru:
  • Vybudování propojky z ulice Dolní na Klafar s tím, že komunikace je schvalována na intenzitu dopravy neodpovídající územnímu plánu a pouze s výhledem do roku 2010, přičemž tato propojka je součástí připravovaného 2. průtahu Městem. Obyvatelé sídliště Klafar by měli zvážit svoje stanovisko k tomuto záměru Města, čtěte více
   Závěr zjišťovacího řízení EIA je již k dispozici, zde čtěte "Závěry zjišťovacího řízení"
 • Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár nad Sázavou“; Č.j. KUJI 88462/2008 - vyjádření k dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb., čtěte více
 • Závěry - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Místní komunikace Klafar II - ul. Dolní, Žďár nad Sázavou", čtěte více.

 • „Obchodní centrum Sallerova výstavba, Žďár nad Sázavou“
  Povolování stavby další částí „Městského okruhu“, pro občany Žďáru nad Sázavou katastrofálního záměru, na základě nesprávných podkladů:

 • Územní řízení:
  • Vybudování propojky z kruhového objezdu od Enpeky směrem k Sallerovu obchodním centru s tím, že počet automobilů uvedený v hlukové studii je podstatně nižší než odpovídá skutečnosti po dobudování komunikačního propojení. Posouzení hlukové zátěže je vyhodnoceno pouze pro rok 2008 bez výhledu do budoucnosti. Také tato propojka je součástí připravovaného 2. průtahu Městem, čtěte více
 • Odvolání sdružení proti územnímu řízení:
  • Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Žďáru nad Sázavou, odboru stavebního: Územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum Saller“ č.j: SÚ/407/08/Vá-12-Rozh, směřující proti celé výrokové části rozhodnutí ve věci, čtěte více
 • Komentář k rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum Sallerova výstavba  – účelová komunikace“, čtěte více

 •  
  poslední aktualizace stránky: 7.3.2016

   
   
   
   

  Povinná reklama: